Wie wil jij een Passend Onderwijs Pluim geven?

De Passend Onderwijs Pluim is een oorkonde die wordt uitgereikt door ouders die blij zijn met de kans die aan hun kind geboden wordt om te leren en te groeien. Dit kunnen scholen en onderwijsinstellingen zijn, maar ook zwem-, dans-, of sportverenigingen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of gastouders die hun kind van harte welkom heet.

Wie wil jij een Passend Onderwijs Pluim geven?

De Passend Onderwijs Pluim is een oorkonde die wordt uitgereikt door ouders die blij zijn met de kans die aan hun kind geboden wordt om te leren en te groeien. Dit kunnen scholen en onderwijsinstellingen zijn, maar ook zwem-, dans-, of sportverenigingen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of gastouders die hun kind van harte welkom heet.

Lees Meer
Vraag aan
Lees Meer
Vraag aan

De Passend Onderwijs Pluim

De Passend Onderwijs Pluim is bedoeld voor organisaties en mensen die álle kinderen kansen op ontwikkeling bieden, zodat kinderen met én zonder beperking elkaar op een natuurlijk manier ontmoeten. Dit kunnen scholen en onderwijsinstellingen zijn, maar ook zwem-, dans-, of sportverenigingen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of gastouders bijvoorbeeld. Dit geldt ook voor medisch kinderdagverblijven, (speciaal, basis- en vervolg)onderwijs, als zij openstaan voor andere methodes dan waar zijn normaal mee werken, gedifferentieerd les geven en zorg in de school geregeld kan worden. Ook de toegankelijkheid van het materiaal, het gebouw en samen zorgen voor mobiliteit is een onderdeel van passend onderwijs.
Vraag aan

Van passend naar inclusief onderwijs

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht voor basis- en vervolgonderwijs. Dit huidige onderwijssysteem bestaat uit reguliere en speciale scholen. Kinderen met en zonder beperking hebben het recht om samen naar school te gaan, en waar nodig extra ondersteuning te krijgen. Scholen kunnen echter zeggen dat ze hiervoor niet toegerust zijn en kunnen kinderen doorverwijzen naar een speciale school. Daarom komen kinderen die een (deels) eigen leer- en lesmethode, ondersteuning of (medische) zorg nodig hebben in het speciaal onderwijs terecht of ontvangen helemaal geen onderwijs via school. Het huidige tweesporen systeem van Passend Onderwijs leidt tot uitsluiting en discriminatie van veel kinderen en is in strijd met hun recht op onderwijs.

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs heet alle kinderen welkom, met alle overeenkomsten en verschillen in achtergrond en ervaring, manieren van leren en spelen en behoeften aan ondersteuning, eigen methodes en tempo van ontwikkelen op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit kan ook betekenen dat een kind deels onderwijs in de school volgt en/of (deels) via de school thuis leert en daarvoor ook (financiële) ondersteuning krijgt via het samenwerkingsverband en (lokale) overheden.

Bij inclusief onderwijs kan elk kind met een beperking naar de school in de buurt waar het zonder deze beperking ook heen gegaan zou zijn. Onder andere het gebouw en de faciliteiten, de methodes, de materialen zijn toegankelijk voor iedereen. Er wordt ondersteuning geboden die aansluit bij de behoeften. Leerkrachten worden in de klas gesteund met extra handen, ogen en oren en (fysieke) ruimte. Leerkrachten wordt de mogelijkheid en tijd geboden om bij te scholen bijvoorbeeld. De organisatie is erop gericht om open en constructief samen te werken en kennis en ervaring te delen met professionals, ouders en leerlingen.

Vraag aan

Wie zijn wij?

Missie

De stichting Passend Onderwijs Pluim heeft ten doel het bevorderen van een duurzame samenleving waarin inclusie de norm en vanzelfsprekend is ten behoeve van het welzijn van de doelgroep in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De stichting gaat bij het realiseren van de doelstelling uit van het uitgangspunt dat een inclusieve maatschappij begint daar waar een kind in zijn eigen woonomgeving deel kan nemen aan lesprogramma’s en activiteiten, samen met de kinderen uit die omgeving.

Het bestuur

De stichting Passend Onderwijs Pluim houdt bewust het bestuur klein en het netwerk van mensen en organisaties groot. Hiermee kan er meer tijd en aandacht besteed worden aan het behalen van de doelen van de stichting en worden organisatiekosten laag gehouden.

Voorzitter: Bertina Slager
Een goede en eerlijke start in het leven is niet vanzelfsprekend. Vooral vroeger hadden kinderen uit een volksbuurt al heel jong een achterstand ten opzichte van kinderen van wie de wieg in een ‘betere’ wijk stond. Maar tijden veranderen en gelukkig is goed onderwijs niet meer voorbehouden aan de elite en kun je, ook als je uit een achterstandswijk komt, als volwaardig lid deelnemen aan de maatschappij. Toch kan er nog veel verbeteren. Er heersen nog steeds vooroordelen over kinderen. Kinderen met een beperking, kinderen die chronisch of tijdelijk ziek zijn, anders lerend en/of hun eigen leerroute nodig hebben, hebben vaak een stigma. Vergeet ook de kinderen niet uit de zogenaamde achterstandswijken of met een migratieachtergrond. Die hebben meer kans op het worden doorverwezen naar speciaal onderwijs of krijgen een middelbare schooladvies dat niet bij ze past. Het raakt mij als mensen allerlei extra (bureaucratische) hobbels moeten nemen om de juiste zorg en begeleiding te kunnen krijgen. De Passend Onderwijs Pluim is een beloning én stimulans om er samen voor te zorgen dat een kind zich veilig voelt, onderwijs kan volgen en zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier. Voor iedereen die ’m krijgt uitgereikt is de Passend Onderwijs Pluim een motivatie om op de goede weg door te gaan en daar zelf ook door te groeien.

Algemeen bestuurslid en vice voorzitter: Gabrielle Kuiper
Mijn grootste droom is een inclusieve samenleving, waarin mensen, ongeacht afkomst of beperking met elkaar kunnen samenleven en opgroeien. Ik gun alle kinderen het opgroeien in de eigen wijk met vrienden uit dezelfde wijk. Verdraagzaamheid begint op school. Als we kinderen leren dat het normaal is dat niet iedereen hetzelfde is, dan leggen we de basis voor een gelijkwaardige maatschappij. Laat kinderen die niet volgens het boekje ontwikkelen in hun vertrouwde omgeving. Als we dat niet doen, geven we andere kinderen het negatieve signaal af dat het oké en normaal is om mensen uit te sluiten.

Penningmeester: Frank Willenborg

Beleidsplan

Ons beleidsplan kan je door op deze link te klikken downloaden.

Jaarverslag

Deze zal na het eerste boekjaar worden gepubliceerd.

Contact

Bertina Slager

bertina@passendonderwijspluim.nl
06 12930437

Gabrielle Kuiper

gabrielle@passendonderwijspluim.nl
06 50621895