Een inclusieve maatschappij begint daar waar een kind (in de eigen wijk) deel kan nemen aan lesprogramma’s en activiteiten, samen met de kinderen uit hun eigen buurt.

Wat is de Passend Onderwijs Pluim?

De Passend Onderwijs Pluim wordt uitgereikt door ouders die blij zijn met de kans om te leren en te groeien die er geboden wordt aan hun kind. Dit kunnen scholen en onderwijsinstellingen zijn, maar ook zwem-, dans-, of sportverenigingen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of gastouders.

Wie verdient er een pluim?

Organisaties en mensen die mogelijkheden zien en scheppen!

De Passend Onderwijs Pluim is bedoeld voor organisaties en mensen die alle kinderen kansen op ontwikkeling bieden, zodat kinderen met én zonder beperking elkaar op een natuurlijk manier ontmoeten. Dit kunnen scholen en onderwijsinstellingen zijn, maar ook >zwem-, dans-, of sportverenigingen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of gastouders bijvoorbeeld. Dit geldt ook voor medisch kinderdagverblijven, (speciaal), (basis- en vervolg)onderwijs, als zij openstaan voor andere methodes dan waar zijn normaal mee werken en gedifferentieerd les geven.

Van Passend Onderwijs naar Inclusief Onderwijs

Passend Onderwijs

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht voor basis- en vervolgonderwijs. Dit huidige onderwijssysteem bestaat uit reguliere en speciale scholen. Kinderen met en zonder beperking hebben het recht om samen naar school te gaan, en waar nodig extra ondersteuning te krijgen. Scholen kunnen echter zeggen dat ze hiervoor niet toegerust zijn en kunnen kinderen doorverwijzen naar een speciale school. Daarom komen kinderen die een (deels) eigen leer- en lesmethode, ondersteuning of (medische) zorg nodig hebben in het speciaal onderwijs terecht of ontvangen helemaal geen onderwijs via school. Het huidige tweesporen systeem van Passend Onderwijs leidt tot uitsluiting en discriminatie van veel kinderen en is in strijd met hun recht op onderwijs.

Toch zijn er wel al scholen die op de goede weg zijn en is er een beweging naar meer inclusief onderwijs. Deze scholen verdienen een aanmoediging met de Passend Onderwijs Pluim.

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs heet alle kinderen welkom, met alle overeenkomsten en verschillen in achtergrond en ervaring, manieren van leren en spelen en behoeften aan ondersteuning, eigen methodes en tempo van ontwikkelen op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit kan ook betekenen dat een kind deels onderwijs in de school volgt en/of (deels) via de school thuis leert en daarvoor ook (financiële) ondersteuning krijgt via het samenwerkingsverband en (lokale) overheden.

Bij inclusief onderwijs kan elk kind met een beperking naar de school in de buurt waar het zonder deze beperking ook heen gegaan zou zijn. Onder andere het gebouw en de faciliteiten, de methodes, de materialen zijn toegankelijk voor iedereen. Er wordt ondersteuning geboden die aansluit bij de behoeften. Leerkrachten worden in de klas gesteund met extra handen, ogen en oren en (fysieke) ruimte. Leerkrachten wordt de mogelijkheid en tijd geboden om bij te scholen bijvoorbeeld. De organisatie is erop gericht om open en constructief samen te werken en kennis en ervaring te delen met professionals, ouders en leerlingen.

Geef de Passend Onderwijs Pluim!

Ben jij blij met de kans die er geboden wordt aan je kind om te leren en te groeien op school, maar ook bij zwem-, dans-, of sportscholen, verenigingen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of gastouders? Geef dan een Passend Onderwijs Pluim. De Passend Onderwijs Pluim is een opsteker voor de organisatie(s) en/of mensen die mogelijkheden zien én scheppen. 

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht voor de basis-en vervolgonderwijs, maar minstens zo belangrijk zijn de buitenschoolse activiteiten waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten.

Een inclusieve maatschappij begint daar waar een kind in de eigen wijk kan deelnemen aan (les)programma’s en activiteiten, samen met andere kinderen uit de eigen buurt.

Aan wie wil jij een pluim uitreiken? Vertel het hieronder. Je ontvangt via jouw mailadres de POP en meer informatie over hoe je deze kunt uitreiken.

  Over ons

  Missie:

  De stichting Passend Onderwijs Pluim wil een duurzame samenleving bevorderen waarin inclusie de norm en vanzelfsprekend is en hiermee positief bijdragen aan het welzijn van mensen. Wij gaan ervanuit dat bij het realiseren van onze doelstelling dat een inclusieve maatschappij begint daar waar een kind in zijn eigen woonomgeving deel kan nemen aan lesprogramma’s en activiteiten, samen met de kinderen uit die omgeving.

  Het bestuur:

  De stichting Passend Onderwijs Pluim houdt bewust het bestuur klein en het netwerk van mensen en organisaties groot. Hiermee kan er meer tijd en aandacht besteed worden aan het behalen van de doelen van de stichting en worden organisatiekosten laag gehouden.

  Bertina Slager (voorzitter)
  Een goede en eerlijke start in het leven is niet vanzelfsprekend. Vooral vroeger hadden kinderen uit een volksbuurt al heel jong een achterstand ten opzichte van kinderen van wie de wieg in een ‘betere’ wijk stond. Maar tijden veranderen en gelukkig is goed onderwijs niet meer voorbehouden aan de elite en kun je, ook als je uit een achterstandswijk komt, als volwaardig lid deelnemen aan de maatschappij. Toch kan er nog veel verbeteren. Er heersen nog steeds vooroordelen over kinderen. Kinderen met een beperking, kinderen die chronisch of tijdelijk ziek zijn, anders lerend en/of hun eigen leerroute nodig hebben, hebben vaak een stigma. Vergeet ook de kinderen niet uit de zogenaamde achterstandswijken of met een migratieachtergrond. Die hebben meer kans op het worden doorverwezen naar speciaal onderwijs of krijgen een middelbare school advies dat niet bij ze past. Het raakt mij als mensen allerlei extra (bureaucratische) hobbels moeten nemen om de juiste zorg en begeleiding te kunnen krijgen. De Passend Onderwijs Pluim is een beloning én stimulans om er samen voor te zorgen dat een kind zich veilig voelt, onderwijs kan volgen en zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier. Voor iedereen die ’m krijgt uitgereikt is de Passend Onderwijs Pluim een motivatie om op de goede weg door te gaan en daar zelf ook door te groeien.

  Gabrielle Kuiper (Algemeen bestuurslid en vice voorzitter)

  Mijn grootste droom is een inclusieve samenleving, waarin mensen, ongeacht afkomst of beperking met elkaar kunnen samenleven en opgroeien. Ik gun alle kinderen het opgroeien in de eigen wijk met vrienden uit dezelfde wijk. Verdraagzaamheid begint op school. Als we kinderen leren dat het normaal is dat niet iedereen hetzelfde is, dan leggen we de basis voor een gelijkwaardige maatschappij. Omdat onderwijs zo’n belangrijk onderdeel is van de vorming van onze kinderen zet ik mij in voor de POP. De Passend Onderwijs Pluim is een beloning én stimulans om er samen voor te zorgen dat een kind zich veilig voelt, onderwijs kan volgen en zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier. Voor iedereen die ’m krijgt uitgereikt is de Passend Onderwijs Pluim een motivatie om op de goede weg door te gaan en daar zelf ook door te groeien.

  Penningmeester (vacature)

  Ons beleidsplan
  Voorlopig op te vragen via info@passendonderwijspluim.nl.

  Jaarverslag
  Deze zal na het eerste boekjaar worden gepubliceerd.

  Hoe kan jij een rol spelen?

  Ga er vanuit dat kinderen op hun eigen manieren leren en vaardigheiden ontwikkelen. Vergroot jouw kennis over inclusief onderwijs, deel deze en breng het in de praktijk. Ook als je zelf niet in het onderwijs werkt of les geeft aan kinderen, je kunt in het dagelijks leven, in je eigen baan, met vrijwilligers- en verenigingswerk al veel betekenen voor een ander en alert zijn op het bevorderen van deelname aan de samenleving door kinderen en volwassenen in de breedste zin.
  Kijk ook op www.in1school.nl naar het stappenplan.

  Tips en nuttige organisaties

  Links naar andere organisaties :
  VIM online:
  www.vim-online.nl
  Ergotherapeuten
  www.ergotherapie.nl
  IederIn
  www.iederin.nl
  In1school
  www.in1school.nl
  NSGK
  www.nsgk.nl
  Kentalis
  www.kentalis.nl
  Scope Leespraat / Rekenlijn
  www.stichtingscope.nl
  Logopedisten
  www.logopedie.nl